نحن الصامدون✌

🚩حامیان روشنگری فضای مجازی در ایران🚩
نحن الصامدون✌

🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀
باید با وضو
در فضای مجازی قدم زد...
و الا یا تسلیم شبهات می شوم❌
یا شهوات....🔥
التماس تفکر....✔✔✔

نحن الصامدون✌

🚩حامیان روشنگری فضای مجازی در ایران🚩

 سلام علی اهل بیت النبوه...

قلم!راست بایست وراست بنویس...

فردای من ،تو از گواهان حق وباطلی خواهی بود که بر اندیشه ها تقش بسته ای..

حق را خواهم گفت وخواهم نوشت...

ان حزب الله هم الغالبون...✌